سلام لطفا کمک کنید فایترم از دیشب رفته ته ظرف تکون نمیخوره و تنفسش کم و آروم شده گاهی اوقاتم کج میشهچیکار کنم ؟ نمیخوام بمیره