• این پست شر شده میباشد.

    سه شنبه ٩ تیرماه ساعت ١١ صبح
از حامیان عزیز در شیراز , مشهد , کرمان , کرج ..............و تمام شهرهایی که شهرداری در آن شهرها اقدام به سگ کشی میکنند تقاضای همبستگی و هماهنگی با این تجمع را داریم .

حیوانات خیابانی جاندار و آزاد هستند که و محیط زیست ایران زندگی میکنند و امور رسیدگی به این حیوانات مربوط به سازمان محیط زیست است و نه شهرداری .
وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست : حفاظت و پاسداری از محیط زیست و تمام جاندارن آن است
وظیفه شهرداری : جمع آوری زباله و نظافت شهر ,سگها جانداران محیط زیست ما هستند نه زباله .

آدرس : تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست