گربه زیر 20 روزه خیلی بانمک و خانگی بصورت رایگان به انسانی واقعا مهربان که بعد از مدتی وی را در خیابان رها نکند واگذار می شود (رایگان)مشهد تلفن 05137684571 و 09155027829 عامل