دوستان در صورت واگذارى سگ شى هواهوا نرا خوشحال ميشم با اين شماره تماس بگيريد. 09194202994