به علت تنها بودن خرگوش ومشغله کاری به کسانی که شرایط نگهداری از خرگوش را دارند واگذار میشود.سالم و بازیگوش.شرایط نگهداری تون رو پیامک کنید لطفا...
شماره:۰۹۳۵۳۲۳۳۴۸۹
مکان واگذاری:
تهران، جمهوری

http://up.parsipet.ir/uploads/NAXYHPt8L.jpg


http://up.parsipet.ir/uploads/NAXYHPt8L-1.jpg