در صورت اطمینان پیدا کردن از محل و نحوه نگهداری واگذار میشه.....
شماره:۰۹۱۳۰۵۹۳۶۵۸
مکان واگذاری:
اصفهان، ملک شهر
ایمیل:sajjadqorbanian@gmail.com

http://up.parsipet.ir/uploads/c01VCY-Bk_687d5.jpgاین مطلب شر شده لطفا سوال نپرسید .....