گربه شش ماهه نر و عقیم نشده هست
واگذاری به علت تعداد زیاد گربه هست در خانه لطفا اگر به دنبال گربه هستید به این گربه ها گمک کنید و سرپرستیشونو برای همیشه قبول کنید
شماره تماس:09162033302