به نظر من هم وضعیتش خیلی جدیه . من چند تا گربه داشتم و یکیشون به این وضعیت دچار شده بود . خیلی برای گربتون متاسفم چون میدونم داره درد می کشه .

من بهش قطره زدم ولی دیدم بهتره از نوع پمادش استفاده کنم چون باعث میشد سوزش نداشته باشه . بردمش دکتر و چند تا بهش آمپول زد و مثل روز اولش خوب شد

فقط مراقب باشید که چشمهاش رو نماله . خیلی مهمه که نزارید به چشمهاش آسیب بزنه . امیدوارم حالش خوب بشه