salam sage shitzu terrier man madas amade joft girie vaksanasham zade rangesham sefide har kasi ke tamayol dasht in shomarame 09361337131