اغلب سگ ها درگروه سگ های کارگرطبقه بندی می شوند هرچند که کارآنها شکارکردن. نگهبانی دادن. نجات دادن یا دیگرفعالیت ها باشد. تا سال 1350 سگ ها برای کشیدن گاری های باری که حاوی کالای سنگین بود آموزش می دیدند ولی سرانجام قوانینی وضع شد که درآن کارکشیدن ازسگ ها را بیشترازحد متعارف ممنوع نمود. این سگ ها دراسکاتلند به چرخه صنعت تبدیل شدند ودر" وایس" چرخ ماشین کره گیری را می چرخاندند. دراروپای مرکزی برای کندن زمین بهره برداری می شدند ودرمشرق دوربه عنوان چرخه مقدس برای راهبان به حساب می آمدند. درهلند ودانمارک ازسگ های کارگرآلمانی برای اینکه منفذهای کوچک را درلوله های گاززیرزمین تشخیص دهند استفاده می شد اما زمانی که مردم ازلحاظ بهداشتی دروضع بدی قرارداشتند ازاین سگ ها برای دورکردن انگل ها وهمینطور گرم نگه داشتن بدن صاحبانشان استفاده می شد. سگ های سورتمه ای تنها امکان برای عبورکردن اززمین های یخ زده می باشند. اسکیموهای آلاسکایی با تشکیل گروهی درسالهای( 1928-1872) به قطب عزیمت نمودند که دراین گروه " والرنیونوس" و "دوک" نیزحضورداشتند. آنها نیزبا کمک سگ های سورتمه ای توانستند ملزومات وتجهیزات خود را به روستاها ببرند. درکشورهای بسیارسرسگ های سورتمه ای ازقبیل سگ های اسکیمویی به شکل پروانه ای جفت جفت وکنارهم تکمیل یافته اند. اسکیموها واهالی سیبری ازروش های متفاوت برای بردگی ازسگ ها استفاده می کردند. درآلاسکا عموم مردم به استفاده بیش ازح ازسگ های سورتمه ای بارکش اعتراض زیادی نمودند برای مثال درآنکریج اسکیموهای آلاسکایی ازسگ های سورتمه ای برای طی کردن مسافتی بیشتراز500 مایل (800 کیلومتر) به طورمتناوب استفاده می کردند. اما کاردیگری که به وسیله سگ های تربیت شده مخصوص انجام می گرفت پیدا کردن قارچ های دنبلانی مناطق مشخص ایتالیا وفرانسه بود. قارچ دنبلان یک قارچ خوشمزه. گران وکمیاب است. این قارچ دراطراف درخت بلوط رشد می کند. اما این جستجو تنها به وسیله سگ های دورگه یا توله های شکاری که هیچ گاه به وسیله شکارهای کوچک ازهدف خود منحرف نمی شوند صورت می گیرد. توله های شکاری سگ های باست وسگ های شناورهمچنین برای گرفتن موش ها درانبارغذا مورد استفاده قرار می گرفتند. امروزه ازسگ ها درتحقیقات شیمیایی ویا سرگرم کردن مردم درسیرک ها وشرکت درفیلم های تلویزیون وسینمایی همراه با انسانها ویاحتی مقدم برانسانها استفاده می شود.