وقتی گروهی از گردشگران در پارک ملی «Yellowstone» ایالات متحده قدم می زدند، یک خرس سیاه مادر و ۳ توله اش به تعقیب آنها پرداختند و لحظات دلهره آوری را رقم زدند. این پارک ملی در سال ۲۰۱۴ سه و نیم میلیون بازدیدکننده داشته و همواره به گردشگران هشدار می دهد که ۱۰۰ یارد از خرس ها فاصله بگیرند.