ایرنا - کرمانشاه - در فصل بهار تحول و شکوفایی وصف ناپذیری پیرامون ما اتفاق می افتد،طبیعتی سرشار از زیبایی های خدادادی.

با گوش دادن و لمس کردن آن ها دنیای جدیدی را پیرامون خود می بینیم ، دنیایی سرشار از تحول، شگفتی و نظممنبع:ایرنا