در مجموعه هنری ماهی قرمز که در ژاپن اجرا شده و تعدادی از تصاویرش را در
لاپلاس می بینید.

باجه های تلفن قدیمی به تنگ های ماهی قرمز که نماد رفاه و رونق در ژاپن هستند، تبدیل می شوند.
منبع:laplas