ين سگ حوالى خيابان زرتشت به همراه باكس مشكى از داخل اتوموبيل206 مشكى رنگ ربوده شده از يابنده تقاضا مى شودهر چه زودتر با شماره تلفن هاى داده شده تماس بگيرند صاحب اين حيوان مظلوم به علت وابستگى شديد در وضعيت روحى وخيمى به سر مى برد و به سختى بيمار است با اين اقدام خود يك خانواده را از آشفتگى نجات دهيد و انسانيت را ثابت كنيد از محبت ومهربانى شما سپاسگزارم. pouladd@gmail.com