فقط با شماره داده شده تماس بگیرید این سگ پیش ما نیست