واگذاری سگ وسطی
واگذاری اصفھان يا تهران
آقا پسر
نزاد پوليه ترير
3 ماهه
مادرش پچليه خالص مشكي بوده
پدرش تریرسفيد
روروزنامه دستشويي ميكنن
شيطون و بازيگوش
09140025754
فقط با شماره داده شده تماس بگیرید این سگ پیش ما نیست