نام این گربه جورج است . صاحب جورج متوجه شده که این گربه علاقه زیادی دارد همانند انسان ها روی دو پایش بایستد.

در بیشتر مواقع از او عکس میگیرد و روی اینترنت منتشر میکند.منبع:topnop