قارچ ها دسته ای جدا گانه از یوکاریوت ها هستند که نه جانورندونه

گیاه این دسته همه گی دگرخوار بوده و برای رشد به کربن نیاز مندند

آن هاهوازی/ناهوازی اختیاری هستند.اکثر قارچ ها درخاک به سر

میبرندو بقایای گیاهی جانوری را تغزیه میکنند.قارچ ها برخلاف گیاهان

نمیتوانند فتوسنتز کنند و مصرف کننده هستند.

این هم تصاویری از زیبا ترین قارچ های دنیا