اطلاعات جامع از سگهاي جنگنده


درگذشته ای نه چندان دوردرجنگ ها ازسگ ها به عنوان نگهبان قاصد ودیده بان استفاده می شد تا مهمات. دارو و تجهیزات ارتباطی را حمل کنند وهمینطورمینها را جا گذاری کرده وافراد صدمه دیده را بیابند. تعدادی ازانواع سگ ها که به طورمعمول برای شکارکردن مورد استفاده قرارمی گرفتند ازمیان سگ های گله آلمانی ظاهرشده بودند مانند " بوویر وبریارد". به عنوان مثال رمانی ها درجنگ ها ازسگ ها به عنوان انتقال دهنده پیغام ها وحمله به سگ های دیگراستفاده می کردند. مولوسوس برای حمله به حیوانات دیگرودفاع ازخود به دندان های گازانبرمانند وطوق های پهن وزبرآهنی مجهزشده بود. به همین دلیل درمواجهه با هرصحنه ای قبل ازاینکه نبردی آغازشود دشمن می گریخت. بیشترسگ های مفلوک دستیارسگ های قاصد بودند. دستورات نظامی داخل لوله های مسی کوچکی قرارمی گرفت وبعد ازاین سگ مفلوک مجبورمی شد آن را قورت بدهد چرا که این لوله ها شامل خبرهای ضروری بودند. دریافت کننده خبربه هیچ وجه منتظرنمی ماند که لوله به طورطبیعی ازبدن حیوان خارج شود وبه جای این پیغام رسان را می کشت. اما ارتش پیشرفت آلمان همیشه ترجیح می داد ازنژادهای طبیعی کشورخود استفاده کند. بنابراین آنها را ازسگ های گله آلمانی کمک می گرفتند. سگ هایی مانند " سگ گله اسکاتلندی . دوبرمن ورتویلر". استفاده ازنژادهایی با پوشش سفید ممنوع شد چون این سگ ها به آسانی توسط دشمن شناسایی می شدند ومورد حمله قرارمی گرفتند. درطی جنگ جهانی اول سگ ها با ماسک های گاز مجهزمی شدند. درجنگ جهانی دوم آلمانی ها ارتشی متشکل از200هزارسگ آموزش دیده داشتند که ازاردوی متمرکزشده نازی ها نگهبانی می کردند. امریکایی ها ازسگ ها بیشتربرای **** صلح جویانه درجزایرژاپن استفاده می کردند. سگ ها تیراندازها را شناسایی می کردند وافراد صدمه دیده را درجنگ ها می یافتند. آنها آموزش می دیدند که غذای خود را ازواگن های حامل غذا ومهمات تهیه کنند. انسانها درپشت سگ های مفلوک گرسنه T.N.T قرارمی گرفتند که با منفجرشدن این ماده سگ ها به طرف دشمن پیشروی می کردند.

http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t2691-16.html