بازم این بچه های از خونه رانده شدند و دنبال یک سرپرست باوجدان هستند
انا تریر سفید رنگ ماده عقیم شده یک سال و نیم
لوسب نر تریر
تماس 09133691965 09134045130


برای دریافت هر اطلاعاتی فقط با شماره های داده شده تماس بگیرید