طلاعات جامع از سگهاي نجات دهنده

سگ های نجات دهندهمشهورترین سگ نجات دهنده " اس. تی. برنارد" می باشد که دراینجا با یک استوانه کنیاکی که به دورگردنش آویخته شده تصویرشده است واین استوانه نشانه ای است برای کوهنوردانی که به وسیله بهمن درکوهها صدمه دیده اند. درحدود 300 سال پیش این سگ های بزرگ به وسیه " صنوبیت برادرز" درهاسبیگ محله ای ازاس. تی. برنارد واقع درسوئیس برای یافتن افراد گمشده پرورش یافته بودند. این سگ ها نتیجه آمیزش بین سگ های آلمانی . دانمارکی. وکانادایی می باشند. سگ های نجات دهنده به هزاران سگ اس. تی. برنارد حمله کردند وداستان ویژه اس. تی. برنارد ها با سگی به نام " باری" یک افسانه وداستان شد. به طورآشکارباری چهل وچهارنفررا ازبرف نجات داد وخودش به عنوان نفرچهل وپنجم کشته شد چرا که اورا به جای خرس اشتباه گرفته بودند. اسم باری ازکلمه بری آمده است که درآلمان به معنی خرس کوچک می باشد. قانون به باری درپاریس هدیه داد وبرای چهارسال اس. تی. برنارد به عنوان " باری هاند" شناخته شد. اس. تی. برنارد سگی نیست که فقط برای نجات دادن مورد استفاده قرارگرفته باشد. ازاین سگ های نجات دهنده( ازنوع مولوسی) درقرن ها قبل برای ترسیم کردن اثرونشان درجاده ها که براثرکولاک وبرف ناپدید می شد استفاده می کردند. امروزه بیشترترجیح داده می شود که ازسگ ها برای نجات دادن افراد پس ازریزش برف وبهمن ویا وقوع زلزله استفاده کنند واین سگ ها سگ های کله آلمانی هستند. بیشترین کمکهای معمول سگ ها نجات دادن افراد ازداخل آب می باشد که اغلب به عهده سگهای نجات دهنده کانادایی است .
http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t2691-16.html]