آلودگی شدید به شپش، همانند کک، استفاده از حمام هگزاکلرید بنزن یا دریس بیشتری تأثیر را دارد و بهتر است سه بار حمام با فواصل یک هفته بعلاوۀ نابودیِ کامل بستر برای سگ انجام شود
از آنجا که تمام چرخۀ زندگی شپش روی سگ انجام می شود ، ریشه کن کردن آن آسانتر از کک است.