اینها را می توان به انگلهای خارجی و داخلی تقسیم کرد. نوع خارجی آن گری ، که پیش از این دربارۀ آن توضیح داده شد. و آلودگی به کک و شپش است. نوع داخلی ، کرمها هستند که دو نوع از آنها وجود درد ـ کرمهای گرد و کرمهای نواری
بیماریهای انگلی خارجی
کُک ها
تخمها روی کف لانه یا بستر گذاشته می شوند و در عرض دو یاسه هفته به کک های بالغ تبدیل می گردند .
کک سگ به عنوان میزبان واسط برای لارو یک کرم نواری شایع به نام دیپیلید یوم کانینوم عمل می کند. این نکته ضرورتِ کنترل آلودگی به کک را بیشتر می کند ـ البته جدا از این حقیقت که کک های سگ می توانند باعث گزش شدید صاحب حیوان نیز گردند . در حقیقت، کک انسان ـ پولکس ایریتانس ـ اغلب بر روی بدن سگ زندگی می کند و برعکس .
درمان و پیشگیری
سگ را هر شش ماه حداقل دو بار به طور مرتب توسط یک پودر ضد انگلیِ معتبر که دکتر دامپزشک شما آن را تجویز کرده است ، پودرپاشی کنید.
در همین هنگام روی سبد و بستر سگ را نیز پودر بپاشید. استفاده از روزنامه به عنوان بستر و سوزانیدن روزانۀ آن فکر پسندیده ای است.
اسپری های آئروسول جدید قوی و مؤثر هستند. آئروسولهای ویژه ای نیز برای قالیها و مبلمان وجود دارد.