اين ماني پسریه كه ازتولگی به گردنش طناب بود که 5 سانت پاره كرده بود گردنشو بخیه خورددرمان شد
دستشم مشكل داره بايد قطع بشه
تروخدا يه جاي خوب براش پیدا کنید فقط با شماره داده شده تماس بگیرید
09121767707