آنچه در اکثر موارد با صطلاح «کیست» نامیده می شود، در حقیقت یک آبسۀ کوچک است که بین انگشتان پنجه ها ایجاد شده است.
علت
معمولاً علت آن عفونت آن دسته از فولیکولهای مو است که بین پنجه های پا قرار دارند؛ عفونت از طریق یک خراش یا بریدگی که توسط علوفه ، شن یا ماسه ایجاد شده است وارد می گردد.
اجرام درگیر عمدتاً همان جرمهای متداول هستند، یعنی استرپتوکوکها و استافیلوکوکها. گاهی تورم ، یک کیست سادۀ غیر عفونی است.
نشانه ها
نخستین نشانه لیسیدن پنجه است. سگ پس از آن دچار لنگش خواهد شد و معاینۀ پنجه، تورم سخت دردناکی را در بین انگشتان نشان خواهد داد . این تورم در عرض یکی دو روز می رسد و می ترکد ؛ سگ سلامتی خود را به دست می آورد و تا زمانی که موضع بهبود نیافته است آن را می لیسد
متأسفانه مدت زیادی طول نمی کشد که کیست دیگری نمایان می شود. سگ می تواند آنها را به نوبت در بین انگشتان مختلف خود داشته باشد تا اینکه سرانجام ظاهراً یک ایمنی قوی بر علیه آنها کسب می شود.
درمان
محرکهای داغ یا مرهم کائولین به رسیدن کیست کمک می کنند اما همیشه بهترین کار مشورت با دکتر دامپزشک است. او احتمالاً کیست را نیشتر می زند و لایۀ داخلی آن را به منظور جلوگیری از رخداد دوبارۀ کیست می سوزاند.