منم خیلی دوست دارم دخمرتو قدیم خودم ی دختر داشتم کپی این بود.