یک عکاس فرانسوی به نام (Andreani Lyupen) از افرادی عکاسی کرده که از گربه ها نگهداری میکنند.

البته گربه ها حیوانات خانگی آنها نیستند بلکه بخشی از زندگی آنها هستند.

در هر کدام از عکس ها تنها یک گربه (به ندرت دو یا سه گربه) وجود دارد و گربه های دیگر در تصویر در واقع تصاویری از همان گربه اصلی است که روی عکس ها بصورت ماهرانه مونتاژ شده است.
منبع:topnop