اولین مرجع فروش انواع گیاهان گوشتخوار در ایرانفروش انواع گیاهان گوشت خوار : ونوس حشره خوار- درازورا (تله چسبنده)- کبری لیلی- ساراسنیا و نپنتس و انواع دیگر گیاهان حشره خوار از سه ماه ... الی یک ساله و چند ساله بالغ و بذر آنها


جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09197202826

info@cpworld.ir

یا به سایت مراجعه کنید

www.cpworld.ir