آنتي ترماتود کلوزانتل Closantel

دسته دارويي: آنتي ترماتود
اشكال دارويي:
Suspension: 5% -

Blouse 500mg, and other dosage form -

مكانيسم اثر: كلوزانتل از طريق افزايش نفوذپذيري ميتوكندري سلول انگل به عنوان مانع فسفوريلاسيون اكسيداتيو عمل مي كند.
فارماكوكينتيك: كلوزانتل از راه خوراكي به خوبي جذب مي شود. بيش از 99% دارو به پروتئين هاي پلاسما و عمدتاً به آلبومين متصل مي شود. نيمه عمر پلاسمايي آن حدد 15 روز مي باشد. اين باقي مانده دارويي در گوسفندان باعث جلوگيري آنها به همونكوس تا 60 روز پس از درمان مي شود. 80% از دارو بدواً از مدفوع و كمتر از 5/0% از طريق ادرار دفع مي شود.
موارد مصرف: كلوزانتل براي درمان و كنترل فاسيوليازيس «ديستوماتوز» مزمن و تحت حاد ناشي از فاسيولاهپاتيك هاي بالغ و نابالغ در گوسفند و گاو استفاده مي شود. اين دارو بر عليه فاسيولوئيوز مگنا از راه خوراكي يا تزريقي موثر است. اين دارو بر عليه كرم همونكوس كنتورتوس گوسفند نيز موثراست. اين دارو را مي توان برعليه شكل بالغ انكيلوستوما كانينوم استفاده نمود.
كلوزانتل داراي اثراتي بر كرم هاي نواري و بندپايان انگلي نظير عامل گال و كنه در گوسفند گاو مي باشد.
مقداروروش مصرف:
گوسفند: جهت درما فاسيولاهپاتيكا به طور خوراكي 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
جهت درمان فاسيولوئيدزمگنا 15 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و در موارد تزريق زيرجلدي 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن.
گاو: از راه خوراكي 10 ميلي گرم و زيرجلدي 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن.
اسب: براي پيشگيري يا كاهش عفونت هاي ناشي از استرونژيلوس دولگاريس و گاستروفيلوس مقدار 8 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 2 ماه يكبار بصورت خوراكي.
زمان پرهيز از مصرف: گوشت 28 روز پس از آخرين درمان
آنتي ترماتود کلوزانتل Closantel