روابط کودکان با حیوانات خالی از هرگونه تصور نادرست و ترس بی پایه ایست که بعدها در زندگی دچارش می شویم.


النا کارنیوا، عکاس حرفه ای کودک و خانواده، این معصومیت را در تصاویر این بخش لاپلاس به تصویر کشیده است.


تصاویری که شاید الهام بخش و یادآور مناطق روستایی برای ما باشند.


کودکان حیوانات را نه به عنوان شکار یا شکارچی بلکه مثل یک دوست می بینند.