کمتر از 5 درصد: اگر میزان آب بدن حیوان کمتر از 5درصد باشد معمولا علائمی خطرناکی به همراه ندارد.
5 تا 6 درصد: اگر میزان کم آبی بدن حیوان بین 5 تا 6 درصد باشد و در صورت کشیدن پوست روی کتف ها، پوست به کندی به حالت اولیه بر می گردد.
10 تا 12 درصد: در کم آبی بین 10-12 درصد در صورت کشیدن پوست در همان حالت باقی می ماند
12 تا 15 درصد: در کم آبی های بین 12 تا 15 درصد حیوان به حالت شوک خواهد رفت و مرگ غریب الوقوع به همراه خواهد داشت

منبع: کلینیک آران aranvet.com