دوستان عزیز همونطور که گفته شد گربه ها خوشبختانه واگذار شدن.
موضوع بسته میشه