به علت محدودیت فضا یک گربه بسیار زیبای ماده به نام پریچهر، دارای شناسنامه، واکسینه شده و عقیم شده واگذار می‌شود.
واگذاری می‌تواند برای همیشه یا به مدت حداقل ۶ ماه باشد.
پریچهر بسیار بازیگوش است ولی خیلی بغلی نیست و ضمن حفظ فاصله همیشه دوست دارد به شما نزدیک باشد!

جهت اطلاعات بیشتر لطفاً ایمیل بزنید:
mkiamm@gmail.com
یا همینجا پیغام بدهید.