وقتي اين سك ديدم تك و تنها و بدون صاحبش يه كوشه كز كرده بود و داشت يك عالمه درد بخاطر مريضيش تحمل ميكرد خيلي ناراحت شدم و ارزو كردم كاش تهران بودم بهش كمك ميكردم.با اون خانمي كه بيداش كرده بود تماس كرفتم ميخواستم منم كمك كنم برأي مرحله دوم بانسيونش كه امروز فهميدم طفلكي رفت دلم خيلي براش سوخت و ديكه از كريه نميتونم جيزي بنويسم.