فنچ دانه خوار سینه بلوطی یک گونه از پرنده در خانواده Thraupidae است ، که تا همین اواخر در زردپرهایان قرار می گیرد.این است که به طور گسترده در مناطق پوشیده از بوته و گیاهی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جنوب امریکا یافت میشود.که معمولا به عنوان"Curió"(چیز غریب) در بسیاری از این قاره، به خصوص در برزیل شناخته شده است.در Guyanas آن را به عنوان " Towa Towa "میشناسند.نرو ماده به سادگی قابل تشخیص اند به طوری کهنر دارای بدنی سیاه رنگ و ماده دارای بدنی به رنگ قهوه ای تیره است


منبع: انجمن پرنده های من