راننكولوس ايننداتوس Ranunculus inundates
خانواده : آلاله ها

قاره : آستراليا

رشد : سریع

ارتفاع : ٥ ١٥ سانت

تحمل سختی : خیلی سبک متوسط

تحمل پی اچ : 5 ٧

دما : ١0 ٣٠

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : متوسط


گياهي است كه در مناطق خيلي مرطوب جهان از جمله شمال آمريكا و جنوب شرقي استراليا در مرداب ها ميرويد . در نور كم تا متوسط ساقه آن بلند شده و خود رو با منبع نور نزديك ميكند . براي رسيدن به حداكثر پتانسيل خود نياز به نور زياد تا خيلي زياد دارد تا كوتاه باقي بماند و در اين صورت منطقه وسيعي رو تحت پوشش قرار ميدهد . ميزان دي اكسيد مورد نياز اين آلاله ٣٠ ميلي گرم در ليتر است . در آكواريوم نياز به مدتي زمان براي انطباق خود با محيط دارد تا شروع به تكثير بنمايد .منبع :
www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=148
ترجمه و تنظيم : mahdi3000