طلا هشت روزه داره داره دارو مصرف میکنه ولی هنوز تغییر عمده ای جهت بهبودیش ندیدم هنوز پاش ورم داره اسهاله و نمیتونه راه بره