این دایناسور میخ مانند از دندونهای تیزش برای دفاع از خودش استفاده میکرده


http://news.nationalgeographic.com