به تازگی عکسی منتشر شده که فرار یک مار از شکم مار دیگری را نشان میدهدمار خوش شانس از دهان یک مار بزرگتر بیرون خزید.
منبع http://news.nationalgeographic.com ترجمه الهام نعمتی