آنها ثانیه ها را میشمارند تا کسی به سراغشان بیاید و این در را باز کند و بگوید "تو از امروز با من زندگی میکنی" ولی افسوس بیشتر آنها تنها زمانی از در بیرون می روند که کسی برای بردن آنها به اتاق مرگ بیاید... هر سال دهها میلیون سگ و گربه در خیابانها و خانه های حیوانات دنیا کشته میشوند چون جایی برای زندگی ندارند مثلاً در آمریکا هر ساله دو میلیون سگ و دومیلیون گربۀ بی سرپرست در خانه های حیوانات کشته میشوند. در بیشتر این خانه های حیوانات، هر سگ یا گربه حداکثر سه هفته وقت دارد تا توجه کسی را به خود جلب کند و آن شخص سرپرستی او را بر عهده بگیرد. بعد از سه هفته مرگ با آمپول یا خفگی با گاز در انتظار آنهاست. در کشور ما وضعیت به مراتب بدتر از این است چون در کل کشور به تعداد انگشتهای دو دست خانۀ حیوانات وجود ندارد و حیوانات معمولاً با وضعیت فوق العاده اسفباری کشته میشوند. لطفاً هیچ وقت سگ یا گربه نخرید. خریداری سگ و گربه حمایت از کسانی است که برای سودجویی اقدام به توله کشی پی در پی از سگها و گربه های نژاددار میکنند. اینها دقیقاً کسانی هستند که به مشکل سگها و گربه های بیخانمان دامن میزنند چون هر ساله تعداد زیادی سگ و گربه را روانۀ بازار میکنند که بیشتر اینها در نهایت از خیابانها و خانه های حیوانات سر در می آورند چون کسانی که آنها را خریداری میکنند، بعد از مدتی از انها خسته میشوند. اگر میخواهید از سگ یا گربه ای نگهداری کنید، سرپرستی یک حیوان خیابانی یا حیوانی از خانۀ حیوانات را بر عهده بگیرید و با روش عقیم سازی با جراحی از به دنیا آمدن توله های بیشتر جلوگیری کنید چون به احتمال زیاد توله های به دنیا آمده غیر از درد و رنج در این دنیا نخواهند دید همانطور که اکثریت قریب به اتفاق حیوانات خانگی کنونی زندگی یا حتی مرگ خوبی ندارند.
این متن تهیه شده توسط خانم Talin Sahakian مهربان.