بوته زیبا با برگ های موجدار‌ براق با گل های سفید خوشبو، با میوه قرمز‌ رنگ زینت‌ بخش آپارتمان‌ها است .سطح گلدان کوفه‌آ بایستی همیشه مرطوب باشد و در بهار سر شاخه ها را باید هرس نمود.
نگهداری :
- کوفه‌آ درکمتر از ده درجه در زمستان خشک می شود.
- محل پر نور آپارتمان، ولی دور از اشعه مستقیم خورشیدبهترین محل برای نگهداری از کوفه‌آ می باشد.
- سطح برگ های کوفه‌آ بطور مرتب غبارپاشی شود.
- هر دو سال یک مرتبه گلدان کوفه‌آ تعویض شود.

تکثیر:
قلمه های آن را با استفاده از بیوروت درتابستان در ماسه گرم نشا می کنند. دانه های رسیده آن نیز در بهار کشت شده ، سال بعد به گلدان استکانی منتقل می کنند.
| |
منبع موسسه گل و گیاه صبا