جوجه اردک زشت


جوجه اردک زشت


بدنیک حلقه طلایی بسازید با ۶ زنجیرهرج اول : در هر کدام از پایه ها ۲ پایه کوتاه بزنید (اکنون ۱۲ بافت دارید)رج دوم: یک پایه کوتاه بزنید -در خانه دوم ۲ پایه کوتاه بزنید. این کار را برای ۱۲ دانه تکرار کنید. (۱۸ دانه)رج سوم: به این ترتیب ببافید یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- دوپایه کوتاه در یک پایه (۲۴ دانه)

رج ۴ تا ۱۰: در همه خانه ها یک پایه کوتاه بزنید

رج ۱۱: یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی هر دو تا دانه ای که بافتید یکی کم کنید.رج ۱۲: یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی یکی در میانداخل بدن را پر کنیدبافت یکی در میان را انقدر تکرار کنید تا بدن بسته شود.

نوک۶ زنجیره بزنید. همان را با پایه کوتاه برگردید و کور کنید.با سوزن نوک را به بدن بدوزید

پاها۶ زنجیره بزنید در دانه آخر ۴ دانه ببافید و نخ را کور کنید. نخ اضافه آمده را از بین ۵ زنجیره باقی مانده بگذرانید تا پاها کمی کلفت شوند. آنها را با نخ و سوزن به بدن متصل کنید.
امیدوارم از داشتن این جوجه کوچولو لذت ببرید