گیاه آنتوریوم چند سالی است که با توجه به تنوع رنگ گل مورد توجه پرورش دهندگان گل و گیاه و همچنین مردم قرار گرفته است. آنتوریوم گیاهی است از خانواده آراسه ها که تاکنون دو رقم از آن با نام آنتوریوم شزریایوم و آنتوریوم آندرآنوم شناسایی و مورد پرورش قرار گرفته است.
آنتوریوم شزریایوم بیشتر برای پرورش در آپارتمان مورد استفاده قرار می گیرد که در شرایط نوری خوب و کود مناسب ( کود کریستالون ۳۶% ) گل های زیبا و با دوامی می دهد.
از آنتوریوم آندرانوم بیشتر برای تولید سرشاخه و گل بریده استفاده می شود چون دارای برگ های پهن و عریض و تنوع رنگ گل برخوردار است و دوام گلهای آنتوریوم آندرآنوم در آب در بعضی مواقع به یک ماه می رسد.
آنتوریوم ها در کل به حرارتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد و خاک مرطوب نیاز دارد.
زمان تعویض گلدان در اواخر زمستان با خاکی مخلوط از خزه در حال پوسیدن یا تورپ ( پیت ) دو قسمت پوکه معدنی که بعدا به رس تبدیل می شود، است.
ازدیاد آنتوریوم از طریق پاچوش و تقسیم جوانه های پاجوش زده ساقه آنتوریوم انجام می شود.
| |
| |
منبع موسسه گل و گیاه صبا