دوستان امروز صبح خوکچه هندی ام بیحال و گوشه گیر شد وصداش هم به خوبی در نمیاد، درخواست کمک فوری برای معرفی یک دامپزشک خوب مخصوص جوندگان (خوکچه هندی) داشتم..