137مین نمایشگاه سگ وستمینستر کنل کلاب برگزار شد.
در این نمایشگاه 187 نژاد مختلف سگ شرکت داشتند.رقابت ابتدا بین نژادهای یکسان برگزار شد و برنده های هر نزاد باهم به رقابت پرداختند. در نهایت بهترین نژادها و گونه های باقیمانده در این نمایشگاه عنوان برترین نزادها را کسب کردند.
منبع:topnop.ir