دیده بان حقوق حیوانات: برندگان مسابقه عکاسی نشنال جغرافیک ۲۰۱۴، از میان بیش از ۹۰۰۰ عکس ارسالی به این مسابقه انتخاب شدند.