این کاردینال شمالی نیمه‌سفید-نیمه‌سرخ نصفش نر و نصف دیگر ماده است.

دلیل این پدیده هم جدا نشدن کامل ژن‌های جنسیتی پس از انعقاد نطفه است که به آن ژیناندرومورفی می‌گویند.


منبع:زیست آنلاین