گلوله نمیدانست..
تفنگ نمیدانست..
شکارچی نمی دانست...
پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد......
خدا که میدانست...!
نمی دانست؟
(حسین پناهی)