نگه داشتن خاک توسط درختان ، یک مثال ساده اما بسیار زیبا از شگفتی های طبیعی از قبیل تمیز کردن آب باران توسط ریشه در این عکس به نظر می رسد.
در ظرف اول چمن کاشته شده است
در ظرف دوم، تنها برخی از برگ های خشک و ریشه وجود دارد
در ظرف سوم تنهاخاک خشک ریخته شده است.
اگر ما نوشیدن آب تمیز را می خواهیم اگر ما هوای پاک و تمیز می خواهیم به درختان و گیاهان محتاجیم
پس فراموش نکنیم اگر درختان بمیرند ما هم می میریم