دوستان ایشون از واگذاری منصرف شدن..پیگیری نفرمائید...مدیران سایت لطفا این تاپیکو ببندید